Aflevering 4: Wie is verantwoordelijk voor het beveiligen van de lading?

Containeridentificatie | Wie is verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading? | Wrijvingswaarde op de truck | Inspectie van binnenkomende container

Aflevering 4: Wie is verantwoordelijk voor het beveiligen van de lading?

Truck Livetests | Wie is verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading?

Heel eenvoudig - altijd de ander 😊

Het bestaande rechtsgevoel laat veel mensen die betrokken zijn bij transport al in zijn basiskenmerken wanneer gevraagd wordt naar "de" verantwoordelijke. Er zijn altijd minstens 2 of meer plaatsvervangers.

Bij het vervoer van goederen volgens Duits recht (bijv. vrachtrecht volgens §§ 407 e.v. HGB, expeditierecht volgens §§ 453 e.v. HGB, ADSp) of volgens internationaal recht (internationaal vervoer over de weg volgens CMR) komen altijd verschillende agenten van de contractanten samen. HGB, ADSp) of volgens internationaal recht (internationaal vervoer over de weg volgens CMR) komen altijd verschillende vertegenwoordigers van de contractpartijen samen. Het vervoer van goederen is bijna altijd onderworpen aan deze voorwaarden.

De fysieke overhandiging van de te vervoeren goederen hoeft niet te worden uitgevoerd door de verlader of afzender, die dit ook aan derden kan overlaten. Dit is niet ongebruikelijk en geldt natuurlijk ook voor het vervoer van gevaarlijke goederen.


Aan de auteur:

In een reeks gespecialiseerde artikelen uit de praktijk, over onderwerpen die verband houden met containers en vrachtwagens, krijgt u professionele kennis uit eerste hand.
Hoe zet je ladingen goed vast en wat zijn de basisprincipes van het vastzetten van ladingen?

Ze zijn ontwikkeld en gepresenteerd door Wolfgang Neumann, Managing Director van EUROSAFE:

 • Europese Commissie Lid van de Cargo Securing Expert Group
 • Gerechtsdeskundige Ö.b.u.v. expert verpakking & ladingzekering (incl. gevaarlijke goederen) weg-, rail- en zeetransport / IHK Hanau
 • EURO EXPERT Persoon-gecertificeerd expert in land-, zee- en luchttransport voor ladingzekering, verpakking, ladingseenheidvorming, grote en zware transporten evenals oorzaakanalyse en schadebeoordeling volgens DIN/EN/ISO 17024
 • VDI Lid van de VDI-richtlijnencommissie 308.2
 • VDI 2700 blad 18 Ladingzekering van big bags en zakgoed (gepalletiseerd); voorzitter
 • CEN EN 17321
 • EUMOS Oprichter van de Europese vereniging van vervoersdeskundigen/ Brussel
 • EU-projecten CARING; C.A.S.H. (Politie Training EU)

Aflevering 4: Wie is verantwoordelijk voor het beveiligen van de lading?


Operationele veiligheid

De operationele veiligheid moet worden gewaarborgd door de bestuurder van het voertuig en de expediteur. De technische uitrusting en de vervoerde hulpmiddelen moeten in technisch perfecte staat verkeren. Daarnaast zijn de chauffeur en de expediteur ook verantwoordelijk voor het controleren van de vastzetapparatuur (jaarlijkse inspectie).

Voor zover er sprake is van een zogenaamde "ondervervoerderrelatie", moet onbeperkt worden voldaan aan de verplichtingen voor bedrijfsveiligheid. Bovendien moet de chauffeur van het voertuig ook de vereisten voor de verdeling van de lading ter plaatse bepalen. Dit is ogenschijnlijk niet de verantwoordelijkheid van de verlader, aangezien hij vanuit juridisch oogpunt niet primair bevoegd en zeker niet primair verantwoordelijk is voor het ter beschikking gestelde voertuig.

Wie is verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading?

Wat zijn de taken van de vervoerder / chauffeur / expediteur (als zelfstandige) die verband houden met het laden?

Uittreksel

 • Veilige belading (§ 412 HGB) - bijv. verdeling van de lading
 • Stouwen van de lading op een verkeersveilige manier (§ 22 Para. 1 StVO)
 • Bediening van het voertuig in overeenstemming met de voorschriften en zonder beperking (bestuurder; § 23 Para. 1 StVO)

Hoe kan de wettelijke vereiste voor operationele veiligheid worden geïmplementeerd door de bestuurder?

 • Hij moet zorgen voor een geschikt en bedrijfsveilig voertuig
 • Het voertuig moet geregistreerd zijn in overeenstemming met § 16 StVZO en moet, in overeenstemming met § 30 Para. 1 No. 1 StVZO, zo gebouwd en uitgerust zijn dat het normale gebruik ervan niemand schaadt of iemand meer dan onvermijdelijk in gevaar brengt, hindert of ongemak bezorgt.
 • Een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen in overeenstemming met §§ 29 e.v. StVZO moet beschikbaar zijn. StVZO moet beschikbaar zijn
 • Het voertuig moet geschikt zijn om de lading te vervoeren (afmetingen, gewicht, laden/lossen) en, indien nodig, beschikken over speciale technische uitrusting voor de lading.
 • Draag de gebruikelijke ladingzekering die geschikt is voor de lading en die hergebruikt kan worden (bijvoorbeeld technisch deugdelijke sjormaterialen).

Welke stappen moeten chauffeurs en verladers nemen bij het laden?

De chauffeur en de verzender/expediteur komen vooraf een goede gewichtsverdeling overeen. Hiervoor moet de chauffeur/vervoerder of expediteur de ladingverdeling bepalen. Hij heeft namelijk de meeste kennis over zijn voertuig en de techniek ervan.

Daarnaast moet de chauffeur de lader instrueren dat het voertuig beladen is met betrekking tot de maximaal toegestane gewichten per enkele as. Hier is de bestuurder bevoegd om instructies te geven.

De verlader moet specificeren hoe zijn lading moet worden geladen op een manier die veilig is voor transport. Alleen hij heeft de speciale kennis die hiervoor nodig is.

De bestuurder moet dit dan controleren, voor zover zijn deskundigheid dit überhaupt toelaat. De bestuurder is dus verplicht om mee te werken.

Als blijkt dat veilig laden niet mogelijk of niet voldoende is, moet de bestuurder de lader hiervan op de hoogte stellen en mag hij de rit ook weigeren. In dit geval moeten aanvullende maatregelen worden genomen om te voldoen aan de wettelijke vereisten van StVO § 22.


Wanneer is laden veilig voor transport?

Lading wordt als veilig beschouwd als de veilige bediening van het voertuig niet wordt belemmerd door de goederen, niemand in gevaar kan worden gebracht, gehinderd of gehinderd en de technische kenmerken van het voertuig worden nageleefd. Dit omvat:

 • Naleving van de afmetingen, asbelasting en het lastverdelingsplan
 • Stabiliteit van het voertuig en de carrosserie
 • Remvermogen

De bestuurder heeft ook de plicht om de lader te informeren over de voorgeschreven grenzen van het toegestane totaalgewicht, de asbelasting en de afmetingen.

Stuwkussen voor grote openingen voor ladingbeveiliging in de container | Dubbele kamer | Ladingbeveiligingsproduct Rothschenk

Die moet letten op de positie van het zwaartepunt van de lading en de gewichtsverdeling.

De vervoerder, ongeacht of hij of de verzender moet laden, moet ervoor zorgen dat het voertuig elke verkeerssituatie na het laden en tijdens het hele transport aankan. En dit geldt voor de gehele duur van het transport.

Dienovereenkomstig mogen de goederen die op het voertuig zijn geladen niet op ontoelaatbare wijze de stabiliteit of het remvermogen van het voertuig aantasten. Daarom moet er ook voor worden gezorgd dat de goederen niet van het voertuig vallen en dat de veiligheidsvoorschriften ook in andere opzichten worden nageleefd. Dit geldt met name voor het maximaal toegestane gewicht, de omvang van de lading, het vastzetten van uitstekende goederen, enz.

 

Hoe gespecialiseerder de kennis is die nodig is om de operationele veiligheid te handhaven, hoe hoger de eisen aan de vervoerder. De vervoerder moet daarom informeren naar het gewicht en ook naar het zwaartepunt van de goederen (vgl. Koller, TranspR-Kommentar, 10e editie, 2020, § 412, randnr. 42).

Bedrijfsveiligheid in beladen toestand vereist dat het motorvoertuig de lading onder normale omstandigheden veilig kan dragen. De bestuurder is hiervoor verantwoordelijk, ook als anderen die niet onder zijn toezicht staan het voertuig laden of als hij het voertuig overneemt om verder te rijden. In dit opzicht moeten strenge eisen worden gesteld aan de zorgvuldigheid van de bestuurder. Dit geldt in het bijzonder voor transporten van grote volumes en zware goederen.

Close-up van magazijn met Rothschenk vorkheftruck | Wie is verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading?

Verplichtingen van de verzender

Basisverplichtingen van de verzender/afzender/opdrachtgever in verband met de overbrenging

Er zijn verschillende constellaties waarin een laadtransactie kan worden afgesloten. Meestal is dat de producent zelf met zijn logistieke afdeling. Maar in het kader van outsourcingprocessen is het ook mogelijk om opdracht te geven aan verantwoordelijke onafhankelijke eenheden die niet tot het bedrijf behoren. Maar let op! Als er een contract wordt afgesloten waarin specifieke taken zoals het laden van big bags worden afgesproken, moet er ook voor worden gezorgd dat duidelijk is hoe dit moet gebeuren en met welke voertuigen.

Maar het belangrijkste punt is, kunnen de grote zakken met producten überhaupt veilig vervoerd worden of moeten ze in een container vervoerd worden omdat ze zo instabiel zijn. Hierover moet duidelijkheid zijn in het kader van uitbestedingsprocessen. Als dit niet gebeurt, kan de samenwerking tussen producent en dienstverlener niet succesvol worden voortgezet in geval van geschillen of ongelukken.

Training ladingszekering

Hieronder volgen de belangrijkste verplichtingen van de verlader:

 • Verpakkingsverplichting (§ 411 HGB of Nr. 6 ADSp of Art. 10 CMR) of ook GGVSEB/RID/ADR/IMDG/ICEO
 • Etiketteringsverplichting (§ 411 HGB of nr. 6.1.2 ADSp), belangrijk in geval van off-centre zwaartepunt, dit moet herkenbaar zijn (zie ook HPE-richtlijn).
 • informatieplicht (§§ 410, 413 HGB of nr. 3.3 . 3.6 ADSp), zitten er bewegende delen of zelfs vloeistoffen in de verpakking of de te vervoeren goederen die leiden tot een verandering in het fysieke gedrag?
 • Hij is verplicht om te laden (§ 412 HGB)
 • De verzender moet de relevante documenten overleggen (bijv. een vrachtbrief conform § 408 HGB of art. 11 CMR).
 • Hij moet zorgen voor veilig laden (§ 412 HGB).
 • De lading moet zodanig worden gestuwd dat deze veilig is voor het verkeer. (§ 22 lid 1 StVO)
Onze kop voor drankjes. Een heftruckchauffeur krijgt instructies van een medewerker. Op de achtergrond staat een rij bierkratten. | Wie is verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading?

Welke informatie moet de verzender verstrekken?

Informatie en voorlichting geven; bijv:

 • Afmetingen, gewicht, kantelgedrag van de lading, aangezien een vrijstelling/vergunning vereist kan zijn.
 • Inhoud van de verpakte zending
 • Onverenigbaarheid (samen opladen, contact met oppervlak)
 • Verstrekken van noodzakelijke papieren / documenten
 • B.: Papieren voor gevaarlijke goederen, papieren voor intr. transport (douane of vergelijkbaar)
 • De vervoerder mag vertrouwen op de informatie die door de afzender is verstrekt.
 • Zorg voor lading die geschikt is voor transport met verpakking die veilig is voor transport en voorzieningen om de lading vast te zetten:
 • In aanmerking komen voor promotie
 • Een lading is alleen geschikt voor vervoer als deze zelf kan worden vastgezet.
 • Gevoelige machines moeten bijvoorbeeld worden opgeborgen in stevige houten kratten.
 • De lading, spankettingen, uitrusting en andere laadapparatuur moeten op een verkeersveilige manier worden gestouwd.
 • Transportveilige verpakking (kennis van goederen bij de verzender/producent)
Wie is verantwoordelijk voor het beveiligen van de lading? | Diensten: Medewerkers dragen goed zichtbare vesten met Rothschenk-logo tijdens een laadsituatie.

De volgende transportkenmerken zijn doorslaggevend:

 • Voertuig, spoor (trillingen, middelpuntvliedende krachten in scherpe bochten)
 • Noodsituaties (mogelijk noodstop)
 • Weer en seizoen (hitte, kou)
 • Individuele pakketten vastzetten op pallets / in containers
 • Voldoende gedimensioneerde voorzieningen om de lading vast te zetten, bijvoorbeeld sjorpunten, laadzones: Sjorpunten, laadzones
 • Veilig laden voor transport:
 • Laden en stuwen: Vereist de bescherming van de goederen tegen verlies of beschadiging door externe invloeden die gebruikelijk zijn tijdens het transport.
 • Centrifugaalkrachten in bochten
 • Versnellingskrachten tijdens plotseling remmen en uitwijkmanoeuvres
 • Verticale krachten als gevolg van slechte wegomstandigheden en schuren, wrijven en persen moeten worden voorkomen.
 • Bevestiging: de lading vastzetten
 • het gebruik van sjorbanden, wiggen of andere geschikte hulpmiddelen om de lading te beschermen tegen dynamische invloeden.
 • beveiligen tijdens het rijden (zie hierboven)
 • Beveilig de lading tegen omvallen, vallen en verschuiven op het laadplatform.
 • De afzender mag er niet van uitgaan dat de vervoerder, gelet op de buitensporige kwetsbaarheid van de goederen, bijzonder
 • voorzichtig of langzaam rijdt of bijzonder slechte wegen vermijdt
 • Als de lading in uitzonderlijke gevallen niet kan worden vervoerd binnen de wettelijke voertuigafmetingen en/of asbelastingen of totale massa's, is een uitzonderlijke goedkeuring conform § 46 StVO en/of een vergunning conform § 29 Para. 3 StVO noodzakelijk.
 • De verlader moet er in het kader van de goedkeuringsverklaring voor zorgen dat
 • de goedgekeurde afmetingen van het voertuig en de overschrijdingen van het laadprofiel
 • de toegestane aslasten en brutogewichten
 • niet overschreden worden
 • Als de lader een ongeautoriseerd transport niet voorkomt, handelt hij in strijd met de regelgeving. Hij heeft daarom de plicht om ervoor te zorgen dat de toegestane uitzonderingen worden nageleefd (gezamenlijke verantwoordelijkheid).

Iedereen die vaak voertuigen laadt, kent meestal de gangbare voertuigtypen en hun toegestane totaalgewicht. Hij wordt dus geacht het toegestane laadvermogen van het voertuig in te schatten. Daarom kan een aanzienlijke overschrijding van het toegestane gewicht hem als opzet worden aangerekend.

Controle van de (extra) markering op voertuigen met een te grote breedte/ te grote lengte of op ladingen die buiten het voertuig uitsteken (dient zowel de verkeersveiligheid als een vergunningsvoorwaarde).

Wie is verantwoordelijk voor het beveiligen van de lading? |Werknemers van G&H GmbH Rothschenk bereiden een rijtest voor met een vorkheftruck.

Met welke andere juridische aspecten van ladingzekering moet je rekening houden? Hierover leer je meer in de volgende aflevering.

Jouw Wolfgang Neumann.


Inzicht vanaf de filmset.

André BauerHoofd verkoop - G&H GmbH Rothschenk


Afbeelding Rothschenk bedrijfsgebouw
Een werknemer van G&H GmbH Rothschenk naait een spanband aan een stuwzak.

Voor onze eigen rekening:
Rothschenk. Dat zijn wij.

Rothschenk is een fabrikant van ladingzekering voor overzeese containers. In het rustige stadje Aub in centraal Franken ontwikkelen, testen en verkopen we onze eigen ladingzekering zoals Opbergtassen/opbergkussens, Bevestigingssystemen voor vastsjorren, Hoek randbescherming, Antislipmatten, Spanbanden en Lonten. Je kunt een klein kijkje nemen in onze productwereld in onze Online winkel: [SHOP24.

We ontwikkelen oplossingen voor onze klanten, waaronder ook grote bedrijven, bijv. van de Scheikunde-, Dranken- en Auto-industrie individuele ladingbeveiliging. Daarom zijn we gewend om nieuwe producten en oplossingen te bedenken in onze eigen onderzoeks- en testafdeling.

Wij staan voor kwaliteit "Made in Germany". Niet alleen in ontwikkeling, maar ook in productie. Want wij zijn de enige fabrikant voor ladingbeveiliging met een eigen productielocatie in Duitsland. Echt "Made in Germany"zelfs.


>> Gebruik de commentaarfunctie hieronder voor suggesties, aanvullingen en ook voor verdere vragen.

We zullen uiteraard snel en professioneel reageren. Uw Rothschenk Team.


Deel dit bericht

Opmerkingen (9)

 • Lena Antwoord

  Bedankt voor het informatieve artikel over het vastzetten van ladingen. Mijn oom is vrachtwagenchauffeur en laat zijn vrachtwagen vaak wegen door de HAENNI wiellaadweegservice. Het is goed om te weten dat naleving van de afmetingen, asbelasting en het lastverdelingsplan belangrijk zijn voor veilig laden.

  18. juni 2021 bij 11:56
  • Anonieme Antwoord

   Bedankt voor de positieve feedback. We zijn altijd blij als bijdragen van experts bijdragen aan de veiligheid - dan vervullen onze gratis blogs hun doel. HAENNI wielvrachtwagen dit natuurlijk ondersteunen met competente kracht. In deze zin: "Altijd een goede reis". Het Rothschenk Team

   18. juni 2021 bij 12:48
 • Dennis Becker Antwoord

  Mijn oom is momenteel op zoek naar een transportbedrijf. Het is goed om te weten dat de expeditiewet van toepassing is. Ik hoop dat hij een geschikte aanbieder vindt.

  27. januari 2022 bij 21:32
  • Anonieme Antwoord

   Hallo Dennis,
   Dank u voor uw opmerking. De punten veilig laden, verkeersveilig stuwen van de lading en de juiste en onbelemmerde bediening van het voertuig zijn inderdaad punten die vooraf moeten worden verduidelijkt. Zeker als je het laden en transport uitbesteedt, kun je jezelf een hoop ellende besparen. Veel succes bij het zoeken naar een geschikte expediteur. Uw Rothschenk Team.

   28. januari 2022 bij 08:54
 • Birgit Antwoord

  Ik kan me voorstellen dat het remvermogen een van de belangrijkste punten is. Want als het busje te zwaar beladen is, is het waarschijnlijk ook moeilijker om te remmen. Ik vind de regelgeving over de verantwoordelijkheid van de lading ook spannend.

  26. april 2022 bij 11:11
  • Anonieme Antwoord

   Hallo Birgit, hartelijk dank voor je feedback. Natuurlijk heeft het gewicht van de lading veel invloed op het rijgedrag van de truck, niet alleen bij het remmen. Maatregelen zoals het plaatsen van een antislipmat eronder kunnen de wrijvingswaarden echter aanzienlijk verhogen. We raden onze blogartikelen over dit onderwerp aan, bijv: https://rothschenk.de/folge-12-wie-funktioniert-eine-antirutschmatte/. LG, uw Rothschenk-team.

   28. april 2022 bij 11:50
 • Birgit Antwoord

  Hallo Thomas. Bedankt voor de link. De antislipmat voegt waarschijnlijk veel toe aan veilig rijden tijdens transport. Veel succes voor jou en het bedrijf!

  29. april 2022 bij 10:35
 • Nina Hayder Antwoord

  Mijn man werkt voor een zwaar transportbedrijf. Hij weet dus heel goed dat mensen altijd proberen de ander de schuld te geven als er iets misgaat. Gelukkig gebeurt dit maar heel zelden.

  30. mei 2022 bij 07:37
 • Dennis Becker Antwoord

  Mijn oom is momenteel op zoek naar een vrachtwagenchauffeur. Het is goed om te weten dat er ook een transportwet is in Duitsland. Ik hoop dat hij een geschikte aanbieder vindt.

  16. juni 2022 bij 22:24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Beste klanten. Onze winkel is een winkel voor bedrijven en commerciële klanten (B2B). Bestellingen van particulieren kunnen helaas niet worden uitgevoerd.