Aflevering 4: Wie is verantwoordelijk voor het beveiligen van de lading?

Heel eenvoudig – altijd de ander 😊

Veel mensen die betrokken zijn bij transport verliezen hun gevoel voor rechtvaardigheid al als ze de vraag krijgen wie er verantwoordelijk is. Minstens 2 of meer plaatsvervangende agenten ontmoeten elkaar altijd.

Bij het vervoer van goederen volgens het Duitse recht (bijv. vrachtrecht volgens §§ 407 e.v. HGB, expeditierecht volgens §§ 453 e.v. HGB, ADSp) of volgens het internationale recht (internationaal vervoer over de weg volgens CMR) komen altijd verschillende plaatsvervangers van de contractanten samen. HGB, ADSp) of volgens internationaal recht (internationaal vervoer over de weg volgens CMR) komen altijd verschillende plaatsvervangers van de contractpartijen samen. Het vervoer van goederen is bijna altijd onderworpen aan deze voorwaarden.

De fysieke overhandiging van de te vervoeren goederen hoeft niet door de verlader of afzender te worden gedaan; zij kunnen dit ook door derden laten doen. Dit is niet ongewoon en geldt natuurlijk ook voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

Operationele veiligheid

De operationele veiligheid moet worden gewaarborgd door de bestuurder van het voertuig en de vervoerder. De technische uitrusting en de meegevoerde hulpmiddelen moeten in perfecte technische staat zijn. Daarnaast zijn de bestuurder van het voertuig en de vervoerder ook verantwoordelijk voor de inspectieverplichtingen , bijvoorbeeld voor de vastzetapparatuur (jaarlijkse inspectie).

Als er een zogenaamde “ondervervoerderrelatie” ontstaat, moeten de verplichtingen voor operationele veiligheid onbeperkt worden nageleefd. De bestuurder van het voertuig moet ook de vereisten voor lastverdeling ter plaatse bepalen. Dit is niet primair de verantwoordelijkheid van de verlader, aangezien de verlader niet primair verantwoordelijk is voor het ter beschikking gestelde voertuig en zeker niet primair verantwoordelijk is.

Wat zijn de verplichtingen van de vervoerder / chauffeur / expediteur (in eigen beheer) in verband met het laden?
 • Veilige belading (§ 412 HGB) – bijv. verdeling van de lading
 • Veilige stuwage van de lading (§ 22 lid 1 StVO)
 • Juiste en onberispelijke voertuigbediening (bestuurder; Artikel 23 (1) StVO)
Hoe kan de wettelijke vereiste voor operationele veiligheid worden geïmplementeerd door de bestuurder?
 • Hij moet zorgen voor een geschikt en veilig voertuig
 • Het voertuig moet geregistreerd zijn in overeenstemming met § 16 StVZO en goedgekeurd zijn in overeenstemming met § 16 StVZO. § 30 lid. 1 Nr. 1 StVZO moeten zodanig zijn gebouwd en ingericht dat normaal weggebruik niemand schaadt of meer dan onvermijdelijk in gevaar brengt, hindert of overlast bezorgt.
 • Een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen volgens §§ 29 ff. StVZO moet aanwezig zijn
 • Het voertuig moet geschikt zijn voor het vervoeren van de lading (afmetingen, gewicht, laden/lossen) en, indien nodig, beschikken over speciale technische uitrusting voor de lading.
 • Standaard, herbruikbare ladingzekeringsuitrusting dragen die geschikt is voor de lading (bijv. technisch deugdelijke sjormaterialen)
Welke stappen moeten chauffeurs en verladers nemen bij het laden?

De bestuurder en de afzender/verzender maken vooraf afspraken over de juiste gewichtsverdeling. De chauffeur/vervoerder of expediteur moet hiervoor de verdeling van de lading bepalen. Omdat hij de meeste kennis heeft over zijn voertuig en de technologie ervan.
Bovendien moet de bestuurder de lader instrueren dat het voertuig geladen is met betrekking tot de maximaal toegestane eenassige gewichten. Hier is de bestuurder gemachtigd om instructies te geven.

De verlader moet aangeven hoe zijn lading geladen moet worden voor een veilig transport. Omdat alleen hij de gespecialiseerde kennis heeft die hiervoor nodig is.
De bestuurder moet dit dan controleren voor zover zijn expertise dit toelaat. De bestuurder is daarom verplicht om mee te werken.

Als herkenbaar is dat veilig laden niet mogelijk of niet voldoende is, moet de chauffeur de verlader hiervan op de hoogte stellen en mag hij de rit ook weigeren. De reden hiervoor is dat er dan aanvullende maatregelen moeten worden genomen om aan de wettelijke vereisten van StVO § 22 te voldoen.

Wanneer is laden veilig voor transport?

Lading is veilig voor transport als de veilige bediening van het voertuig niet wordt belemmerd door de goederen, niemand in gevaar kan worden gebracht, gehinderd of gehinderd en de technische kenmerken van het voertuig worden nageleefd. Dit omvat:

 • Naleving van de afmetingen, de asbelasting en het lastverdelingsplan
 • Stabiliteit van het voertuig en de carrosserie
 • Remvermogen

De chauffeur is ook verplicht om de verzender te informeren over de voorgeschreven limieten voor het toegestane totaalgewicht, de asbelasting en de afmetingen.

Wie moet er letten op het zwaartepunt en de gewichtsverdeling van de lading?

Ongeacht of de vervoerder of de afzender verantwoordelijk is voor het laden, moet de vervoerder ervoor zorgen dat het voertuig elke verkeerssituatie na het laden en tijdens het hele transport aankan. En dit geldt voor de hele duur van de reis.

Dit betekent dat de goederen die in het voertuig worden geladen geen ontoelaatbare nadelige invloed mogen hebben op de stabiliteit of het remvermogen van het voertuig. Daarom moet er ook voor worden gezorgd dat de goederen niet van het voertuig vallen en dat de veiligheidsvoorschriften verder worden nageleefd. Dit geldt met name voor het maximaal toegestane gewicht, de omvang van de lading, het vastzetten van uitstekende goederen, enz.

Hoe meer gespecialiseerde kennis nodig is om de operationele veiligheid te garanderen, hoe hoger de eisen aan de vervoerder. De vervoerder moet daarom informeren naar het gewicht en ook naar het zwaartepunt van de goederen (zie Koller, TranspR-Kommentar, 10e editie, 2020, § 412, Rd.-Nr. 42).

Operationele veiligheid in beladen toestand vereist dat het motorvoertuig de lading onder normale omstandigheden veilig kan dragen. De bestuurder is hiervoor verantwoordelijk, zelfs als anderen, die hij niet in de gaten houdt, het voertuig laden of als hij het voertuig overneemt om verder te rijden. Er moeten strenge eisen worden gesteld aan de zorgvuldigheid van de bestuurder. Dit geldt met name voor oversized en zwaar vrachtvervoer.

Verplichtingen van de verzender

Basisverplichtingen van de verlader/afzender/opdrachtgever in verband met het laden

Er zijn verschillende constellaties waarin een laadtransactie kan worden afgesloten. Dit is meestal de producent met zijn eigen logistieke afdeling. In de loop van uitbestedingsprocessen is het echter ook mogelijk om verantwoordelijke onafhankelijke werknemers en eenheden die niet tot het bedrijf behoren opdracht te geven. Maar wees voorzichtig! Als er een contract wordt gesloten waarin specifieke taken zoals het laden van big bags worden overeengekomen, moet er ook voor worden gezorgd dat duidelijk is hoe dit moet gebeuren en in welke voertuigen.

Maar het belangrijkste punt is of de grote zakken met producten überhaupt veilig vervoerd kunnen worden of dat ze in een container vervoerd moeten worden omdat ze bijzonder instabiel zijn. Hierover moet duidelijkheid bestaan in de context van uitbestedingsprocessen. Als dit niet gebeurt, kan het partnerschap tussen producent en dienstverlener niet succesvol worden voortgezet in geval van geschillen of ongevallen.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen van de verzender?
 • Verpakkingsverplichting (§ 411 HGB of Nr. 6 ADSp of Art. 10 CMR) of ook GGVSEB/RID/ADR/IMDG/ICEO
 • Etiketteringsplicht (§ 411 HGB of sectie 6.1.2 ADSp), belangrijk als het zwaartepunt uit het midden ligt, dit moet herkenbaar zijn (zie ook de HPE-richtlijn).
 • Informatieplicht (§§ 410, 413 HGB of paragrafen 3.3 . 3.6 ADSp), zitten er bewegende delen of zelfs vloeistoffen in de verpakking of de vervoerde goederen die leiden tot een verandering in het fysieke gedrag?
 • Hij is verplicht om te laden (§ 412 HGB)
 • De verzender moet de relevante documenten overleggen (bijv. vrachtbrief volgens § 408 HGB of art. 11 CMR).
 • Hij moet zorgen voor een veilige belading voor transport (§ 412 HGB)
 • De lading moet op een verkeersveilige manier worden gestouwd. (§ 22 lid 1 StVO)
Welke informatie moet de verzender verstrekken?

Informatie en advies geven; bijv:

 • Afmetingen, gewicht, kantelgedrag van de lading, aangezien een speciale vergunning/toestemming vereist kan zijn
 • Inhoud van de verpakte zending
 • Onverenigbaarheid (samen opladen, contact met oppervlak)
 • Verstrekken van noodzakelijke documenten / certificaten
 • B.: Documenten voor gevaarlijke goederen, papieren voor internationaal vervoer (douane, enz.)
 • De vervoerder mag vertrouwen op de informatie die door de afzender is verstrekt.
 • Voorzie vervoerbare lading van transportveilige verpakking en apparatuur om de lading vast te zetten:
 • Verplaatsbaarheid
 • Een lading kan alleen worden vervoerd als deze zelf kan worden vastgezet.
 • Gevoelige machines moeten worden opgeslagen in stevige houten kratten, bijvoorbeeld
 • Ladingen, spankettingen, apparaten en andere laadapparatuur moeten verkeersveilig worden gestouwd.
 • Transportveilige verpakking (kennis van de goederen bij de verzender/producent)
De volgende transportkenmerken zijn doorslaggevend:
 • Voertuig, spoor (trillingen, middelpuntvliedende krachten in scherpe bochten)
 • Noodsituaties (mogelijk noodstop)
 • Weer en seizoen (hitte, kou)
 • Individuele pakketten vastzetten op pallets / in containers
 • Voldoende gedimensioneerde uitrusting voor het vastzetten van de lading, bijv. sjorpunten, ladingzones: Sjorpunten, lastzones
 • Veilig laden voor transport:
 • Laden en stuwen: Vereist dat de goederen worden beschermd tegen verlies of beschadiging door normale externe invloeden tijdens het transport.
 • Centrifugaalkrachten in bochten
 • Versnellingskrachten tijdens plotselinge remschokken en uitwijkmanoeuvres
 • Verticale krachten als gevolg van slechte wegcondities en schuren, wrijven en druk moeten worden voorkomen.
 • Bevestiging: de lading vastzetten
 • spanbanden, wiggen of andere geschikte hulpmiddelen om de lading te beschermen tegen dynamische invloeden
 • veilig tijdens de reis (zie hierboven)
 • Beveilig de lading tegen omvallen, vallen en verschuiven op de laadvloer
 • De afzender mag er niet van uitgaan dat de vervoerder, gezien de buitensporige gevoeligheid van de goederen, bijzondere zorg zal dragen voor de goederen.
 • voorzichtig of langzaam rijdt of bijzonder slechte wegen vermijdt
 • Als in uitzonderlijke gevallen de lading niet kan worden vervoerd binnen de wettelijke voertuigafmetingen en/of aslasten of totale massa’s, moet een ontheffingsvergunning conform § 46 StVO en/of een vergunning conform § 29 Para. 3 StVO noodzakelijk
 • De verlader moet er binnen het bereik van de autorisatie voor zorgen dat
 • de toegestane afmetingen van het voertuig en de overschrijdingen van de laadafmetingen
 • de toegestane asbelasting en het toegestane totaalgewicht
 • mag niet worden overschreden
 • Als de verlader ongeoorloofd transport niet voorkomt, handelt hij in strijd met de regelgeving. Hij heeft daarom de plicht om ervoor te zorgen dat de toegestane uitzonderingen worden nageleefd (gedeelde verantwoordelijkheid).

Iedereen die vaak voertuigen laadt, kent meestal de gangbare voertuigtypes en hun toegestane totaalgewicht. Van hem wordt verwacht dat hij het toegestane laadvermogen van het voertuig inschat. Daarom kan een aanzienlijke overschrijding van het toegestane gewicht worden beschouwd als opzet.

Herziening van (aanvullende) etikettering voor voertuigen met een te grote breedte/ te grote lengte of voor ladingen die buiten het voertuig uitsteken (voor de verkeersveiligheid en als voorwaarde voor de vergunning).

Met welke andere juridische aspecten van ladingzekering moet rekening worden gehouden? Je komt hier meer over te weten in de volgende aflevering.

Hoogachtend, Wolfgang Neumann

Rothschenk assortiment

4 goede redenen voor Rothschenk

SERVICE

Ons klantencentrum heeft maar één doel: uw problemen omzetten in oplossingen. Of het nu gaat om standaard stuwzakken, bestsellers of ladingzekering op maat - wij hebben de juiste oplossing voor je. We begeleiden je consequent van A voor buitendienst tot Z voor certificering. Dat is onze belofte aan jou, als leider in onze branche.

PROFESSIONELE KWALITEIT

We hechten veel belang aan professionele ladingzekering. Daarom hebben we onze eigen productiefaciliteiten, die gebruikmaken van moderne productietechnologieën en strenge kwaliteitscontroles om een betrouwbare werking te garanderen. Dit stelt ons in staat om onze klanten een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand aanbod van transportlogistieke diensten te bieden.

CERTIFICATIE

Ben je bekend met DIN ISO 9001:2015, EMAS en Ecovadis? Dan is het tijd om met de besten te werken.
Je neemt geen enkel risico met ons - we zijn bekroond met de platina medaille op het EcoVadis duurzaamheid rating platform.

DUURZAAMHEID

Als lastbeveiligingsbedrijf zijn we er trots op dat we verschillende certificeringen hebben die onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en onze inzet voor milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid bevestigen. Voor u als inkoper betekent dit dat we de implementatie van hoge milieu- en sociale normen eisen en bevorderen, zowel binnen het bedrijf als in de toeleveringsketen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.