Gegevensbescherming

Privacybeleid

1. De firma G&H GmbH Rothschenk verwerkt en bewaart alleen de gegevens die nodig zijn voor de zakelijke relatie. Het gebruik van persoonlijke gegevens in de zin van de DSGVO is beperkt tot wat nodig is voor zakelijke en organisatorische doeleinden.

2. De firma G&H GmbH Rothschenk verwijst naar haar verklaring inzake gegevensbescherming, die zij uitdrukkelijk tot grondslag van elke zakelijke relatie maakt.

Privacybeleid: gegevensbescherming in een oogopslag Algemene informatie De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

De bij de bestelling verzamelde gegevens worden gebruikt voor de uitvoering, verwerking en, indien nodig, ongedaanmaking van het contract. De gegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Voor de verwerking van betalingen geven we de betalingsgegevens van de klant door aan de kredietinstelling die met de betaling belast is. Wij kunnen een derde partij met de verwerking van betalingen belasten, die de betalingsgegevens van de klant gebruikt voor de verwerking van betalingen. De derde partij is verplicht om de informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. ( Art. 6 lid 1b DS-GVO )

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat hiervoor in het impressum staat vermeld en voor verdere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en hulpmiddelen van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de bezwaarmogelijkheden.

Algemene opmerkingen en verplichte informatie Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

G&H GmbH Rothschenk Industriestrasse 8-10 97239 Aub

Telefoon: +49933597150 E-mail: info@rothschenk.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO) Als de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) (e) of (f) DSGVO, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR). Als uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct-marketingdoeleinden (bezwaar op grond van art. 21 (2) DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen: Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden / plaatsvindt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissen. Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing. Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 (1) DSGVO, moet er een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Functionaris voor gegevensbescherming Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Peter Hegemann Warschau 22 17154 Neukalen

Telefoon: +491752953676 E-mail: datenschutz@rothschenk.de

Gegevensverzameling op onze website Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te leveren (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Server logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn: - Browsertype en browserversie - Gebruikt besturingssysteem - Referrer URL - Hostnaam van de computer die toegang heeft - Tijdstip van het serververzoek - IP-adres - Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Gebruik van Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. De hieruit verkregen gegevens worden gebruikt om onze homepage te optimaliseren. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt beheerd en geleverd door Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten).

De volgende gegevens worden geregistreerd:

- Homepages geopend

- Uw bestelgedrag

- Contactverzoeken

- Abonnementen op nieuwsbrieven

- Uw gedrag op de pagina's (bijvoorbeeld verblijftijd, klikken, scrollgedrag)

- Je locatie bij benadering in termen van land en stad

- Je IP-adres in verkorte vorm zonder unieke toewijzing

- Technische informatie over de hardware en software die u gebruikt (browser, provider, eindapparaten, schermresolutie9

- Oorsprong van uw bezoek (de vorige homepage die u naar ons heeft geleid)

Deze gegevens worden overgebracht naar de eigen servers van Google in de Verenigde Staten. Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser tot twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige bezoeken aan de website kunt worden herkend. De geregistreerde gegevens worden samen met de gebruikers-ID opgeslagen, zodat een toewijzing in het kader van een pseudoniem gebruikersprofiel mogelijk is. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden echter na 14 maanden automatisch gewist. Als u niet akkoord gaat met de registratie, kunt u uw toestemming weigeren in ons instellingenvenster of deze eenmalig verhinderen door de browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics te installeren.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping. De gegevens die u op het contactformulier hebt ingevuld, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons verzonden verzoeken. De gegevens die u ons stuurt via contactaanvragen blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Social media Facebook plugins (Like & Share knop)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op onze pagina's geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt er via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Twitter-plugin

Op onze pagina's zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Het gebruik van de Twitter-plugin is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin

Onze pagina's maken gebruik van Google+-functies. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verzamelen en delen van informatie: Via de Google+ knop kunt u wereldwijd informatie publiceren. Via de Google+ knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u +1 hebt gegeven voor een inhoud als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1's kunnen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet als meldingen worden weergegeven. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, heb je een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte toen u inhoud deelde via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben. Gebruik van verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik worden de gegevens die u verstrekt, gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan samengevoegde statistieken over +1-activiteiten van gebruikers publiceren of delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites. Het gebruik van de Google+ plugin is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het bereiken van een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Analysetools en reclame Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Het opslaan van Matomo-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dat geval wordt er een opt-out cookie in je browser opgeslagen, die voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als je je cookies verwijdert, heeft dit tot gevolg dat de Matomo opt-out cookie ook wordt verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer je onze site opnieuw bezoekt.

Hier kunt u de opt-outfunctie beheren.

Nieuwsbrief Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping. De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast. Cleverreach Deze website maakt gebruik van Cleverreach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. Cleverreach is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven worden opgeslagen op de servers van Cleverreach in Duitsland. Als u niet wilt dat Cleverreach uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen we een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook direct op de website afmelden.

Gegevensanalyse door Cleverreach

Voor analysedoeleinden bevatten de met Cleverreach verzonden e-mails een zogenaamde "tracking pixel", die verbinding maakt met de servers van Cleverreach wanneer de e-mail wordt geopend. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend. Verder kunnen we met behulp van Cleverreach bepalen of en welke links in het nieuwsbriefbericht zijn aangeklikt. Alle links in de e-mail zijn zogenaamde trackinglinks, waarmee je kliks kunt tellen. U kunt meer te weten komen over de analysefuncties van Cleverreach door op de volgende link te klikken: https://www.cleverreach.com/de/integrationen/.

Wettelijke basis

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Opslagperiode

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van Cleverreach nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons worden opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Cleverreach's Data Security Notice op: https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/.

Afsluiten van een contract over orderverwerking We hebben een contract afgesloten met Cleverreach waarin we Cleverreach verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Dit contract kan worden bekeken op de volgende link: https://www.cleverreach.com/de/agb/.

Plugins en tools

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plugins van de website YouTube. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens naar YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld een verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google, ongeacht of je een video bekijkt. Zodra je een YouTube-video op onze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account. Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies opslaan op jouw eindapparaat. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Cookies blijven op je apparaat totdat je ze verwijdert. Indien nodig kunnen verdere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd na het starten van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vind je in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google-kaarten

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Tawk.to

Tawk.to is een chatmodule waarmee de klant in realtime kan communiceren met het klantencentrum op de website. Op verzoek van de klant kunnen gegevens zoals tekstberichten, documenten of afbeeldingen worden verzonden. Hiervoor wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dat geval wordt er een opt-out cookie in je browser opgeslagen, die voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als je je cookies verwijdert, heeft dit tot gevolg dat de Matomo opt-out cookie ook wordt verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer je onze website opnieuw bezoekt. Informatie over gegevensbescherming kunt u vinden op de website; mocht u nog vragen hebben, dan staan de directie en de gegevensbeschermingsfunctionaris van G&H GmbH Rothschenk u graag te woord.

Beste klanten. Onze winkel is een winkel voor bedrijven en commerciële klanten (B2B). Bestellingen van particulieren kunnen helaas niet worden uitgevoerd.