ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
G&H GmbH Rothschenk ladingzekeringssystemen

I. Toepassingsgebied

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

(2) Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle - ook toekomstige - contracten van welke aard dan ook tussen het bedrijf G&H GmbH Rothschenk en de klanten die ondernemers zijn in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), evenals publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 paragraaf 1 BGB.

(3) Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de klant/opdrachtgever, voor zover dit juridische transacties van verwante aard zijn.

Als de Klant geen algemene bevoegde rechtbank binnen de Europese Unie heeft of als hij een ondernemer is in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), evenals publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 paragraaf 1 BGB, is de bevoegde rechtbank voor alle vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie de maatschappelijke zetel van G&H Rothschenk, 97239 Aub. G&H Rothschenk heeft echter ook het recht een vordering in te stellen bij de statutaire zetel van de klant.

II Aanbod, aanvaarding en sluiting van het contract

De presentatie van de producten en diensten in de online shop vormt geen aanbod in de zin van § 145 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Door het plaatsen van een bestelling doet de klant een aanbod gericht op het sluiten van het contract. De klant ontvangt dan in eerste instantie een orderbevestiging. Dit vormt echter geen aanvaarding in de zin van § 146 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Contracten komen pas tot stand met de opdrachtbevestiging, die de firma G&H GmbH Rothschenk via de gebruikelijke verzendmethoden (bijv. e-mail, fax, brief) naar de klant stuurt. Ook de factuur wordt per e-mail naar de klant gestuurd. De klant verklaart hiermee akkoord te gaan.

De inhoud van het contract is uitsluitend gebaseerd op de orderbevestiging in tekstvorm. Als de orderbevestiging afwijkt van de bestelling, wordt de klant geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij onverwijld bezwaar maakt. 3. overeenkomsten worden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden gesloten, behoudens afwijkende individuele overeenkomsten. Andersluidende voorwaarden worden tegengesproken.

III. annuleringsvoorwaarden

Als voorzorgsmaatregel willen wij u erop wijzen dat wij geen consumentenovereenkomsten in de zin van de wet sluiten en dat er daarom geen herroepingsrecht bestaat met betrekking tot overeenkomsten die zijn gesloten met het bedrijf G&H GmbH Rothschenk.

In het geval dat een overeenkomst wordt gesloten met een consument in de zin van § 13 BGB, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Annuleringsvoorwaarden: U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons G & H GmbH Rothschenk, Industriestraße 8-10, D-97239 Aub. info@rothschenk.de Tel: 09335 - 971519 Fax: 09335 -971515 door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is. U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen. Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Naar G & H GmbH Rothschenk, Industriestraße 8-10, D-97239 Aub

E-mailadres: info@rothschenk.de

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

- Datum ------------- (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

IV. Prijzen, betaling en verrekening

(1) De in de orderbevestiging vermelde prijzen gelden onder voorbehoud dat de offertegegevens waarop de orderbevestiging is gebaseerd ongewijzigd blijven, maar niet langer dan vier maanden na ontvangst van de orderbevestiging door de klant. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek plus btw tegen het op dat moment geldende wettelijke tarief. De prijzen zijn exclusief verpakking, vracht, porto, verzekering en andere verzendkosten of douanerechten.

Betaling is mogelijk met Paypal, vooruitbetaling of op rekening. In het geval van aankoop op rekening, dienen de factuurbedragen betaald te worden bij ontvangst van de goederen binnen 14 dagen na factuurdatum met 2% korting of binnen 30 dagen na factuurdatum netto zonder aftrek.

3. bij grotere of eerste bestellingen of nieuwe klanten behouden we ons het recht voor om een andere betalingsmethode te gebruiken, bijvoorbeeld vooruitbetaling.

Na het verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. Indien de klant met enige betaling aan ons in gebreke blijft, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Tijdens de periode van verzuim betaalt de klant rente over de geldschuld ter hoogte van 9% boven de basisrente conform §248 lid 2 BGB. We behouden ons het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen voor verzuim. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, zijn wij niet verplicht tot verdere leveringen uit hoofde van een contract totdat de verschuldigde factuurbedragen inclusief vertragingsrente zijn voldaan en wij hebben het recht om naar eigen goeddunken terug te treden uit gesloten contracten of schadevergoeding te eisen in plaats van prestaties, indien de klant niet binnen 10 dagen na ontvangst van een gerechtvaardigde aanmaning heeft betaald.

5. Verrekening met tegenvorderingen is alleen toegestaan voor zover deze door ons schriftelijk zijn erkend of rechtsgeldig zijn vastgesteld. De klant is niet gerechtigd zijn vorderingen in natura over te dragen of door derden te laten innen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden. Voor vorderingen in geld is §354 a HGB (Duits Wetboek van Koophandel) van toepassing. Wij hebben het recht om alle vorderingen die voortvloeien uit onze zakelijke relatie over te dragen aan derden.

V. Eigendomsvoorbehoud

1. De firma G&H GmbH Rothschenk behoudt zich het eigendomsrecht van alle producten (voorbehouden goederen) en bijkomend verschuldigde nevendiensten voor tot de volledige betaling van alle vorderingen waarop wij uit de zakelijke relatie recht hebben. Bij een rekening-courant geldt het eigendomsvoorbehoud als zekerheid voor het saldo van de rekening.

De klant verbindt zich ertoe de goederen met zorg te behandelen zolang de eigendom niet op hem is overgegaan.

3. de klant het recht heeft om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant draagt nu reeds de vorderingen van de koper uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen ter hoogte van het met ons overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief omzetbelasting) aan ons over. Wij accepteren deze overdracht. Na de overdracht blijft de klant gerechtigd om deze vorderingen te innen. Wij behouden ons echter het recht voor om de betreffende vorderingen zelf te innen, zodra de klant zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt en een betalingsachterstand heeft.

4. Indien de goederen onscheidbaar worden vermengd met voorwerpen die niet aan G&H GmbH Rothschenk toebehoren, verwerft G&H GmbH Rothschenk het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de goederen tot de andere vermengde voorwerpen op het tijdstip van de vermenging.

5. indien de waarde van de voor ons bestaande zekerheden de vorderingen op de klant met meer dan 20% overtreft, zijn wij verplicht de zekerheden in deze mate op verzoek van de klant vrij te geven.

6. Indien de klant de hierboven vermelde verplichtingen in paragraaf IV nr. 1-5 aanzienlijk schendt, heeft G&H GmbH Rothschenk het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst.

VI Levering

(1) Een te vereffenen schuld in de zin van § 447 BGB is in principe overeengekomen, tenzij een te vereffenen schuld uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. (2) Indien de klant een ondernemer is in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), evenals publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), gaat het risico over op de klant wanneer de goederen worden overgedragen aan een expediteur of vervoerder, maar ten laatste wanneer ze het magazijn of - bij dropshipment - de leverende fabriek verlaten. Verzekering wordt alleen afgesloten op instructie van de klant, in naam van de klant en op kosten van de klant.

3. Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding, wordt dit gelijkgesteld met de terbeschikkingstelling. Voor zover afhalen is overeengekomen, gaat het materiële risico met de kennisgeving van de terbeschikkingstelling over op de klant. Indien de goederen niet tijdig worden afgehaald, heeft G&H GmbH Rothschenk het recht om na het stellen van een redelijke termijn de goederen op kosten van de klant te verzenden of op te slaan.

4. Leveringstermijnen en -data gelden als nagekomen wanneer de goederen op het tijdstip waarop ze verstrijken het bedrijfsterrein van G&H GmbH Rothschenk hebben verlaten. Ze worden alleen in redelijke mate verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder stakingen en uitsluitingen, evenals bij het optreden van onvoorziene belemmeringen die buiten onze macht liggen, voor zover dergelijke belemmeringen aantoonbaar een aanzienlijke invloed hebben op de productie of levering van de goederen. Dit geldt ook als de omstandigheden zich voordoen bij onderleveranciers. G&H GmbH Rothschenk zal de klant onverwijld van dergelijke omstandigheden op de hoogte stellen. Indien de uitvoering van de overeenkomst door deze omstandigheden voor een van de partijen onredelijk wordt, kan deze zich in dit opzicht uit de overeenkomst terugtrekken.

5. G&H GmbH Rothschenk heeft het recht om in redelijke mate deelleveringen te doen.

VII Garantie

(1) Als de klant een ondernemer is in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), evenals een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht in de zin van § 310 (1) BGB, is het voor garantierechten van de klant vereist dat de klant naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen om de goederen te inspecteren en defecten te melden in overeenstemming met § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel). Klachten zijn alleen toegestaan binnen een week na ontvangst van de goederen. Verborgen gebreken die na onmiddellijke inspectie niet kunnen worden vastgesteld, moeten binnen de wettelijke garantietermijn schriftelijk worden gereclameerd.

Als de klant handelt als ondernemer in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), evenals publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 paragraaf 1 BGB, verjaren claims voor gebreken 12 maanden nadat de goederen aan de klant zijn overhandigd. Voordat de goederen worden teruggestuurd, moet toestemming worden verkregen van G&H GmbH Rothschenk.

3. Indien de geleverde goederen ondanks alle zorgvuldigheid een gebrek vertonen in de zin van §§ 434f. BGB, die al bestond op het moment van de risico-overdracht, zal de firma G&H GmbH Rothschenk, onder voorbehoud van tijdige melding van gebreken, de goederen repareren of vervangende goederen leveren. De firma G&H GmbH Rothschenk moet altijd de mogelijkheid worden geboden om binnen een redelijke termijn alsnog te leveren. Regresaanspraken blijven door de bovenstaande bepaling onbeperkt van kracht.

Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant - ongeacht eventuele schadeclaims - het contract opzeggen of de vergoeding verlagen.

Aanspraken op gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage alsmede bij schade die na de risico-overgang ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of door bijzondere externe invloeden die niet op grond van het contract zijn verondersteld. Indien ondeskundige reparatiewerkzaamheden of wijzigingen door de klant of derden worden uitgevoerd, zijn ook hiervoor en de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraken op gebreken mogelijk.

6. Aanspraken van de klant voor kosten die ontstaan door nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover de kosten toenemen doordat de door ons geleverde goederen achteraf naar een andere plaats dan de vestiging van de klant zijn gebracht, tenzij de verplaatsing in overeenstemming is met het beoogde gebruik.

7. Het recht van regres van de klant tegen de firma G&H GmbH Rothschenk bestaat alleen voor zover de klant met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijk verplichte aanspraken op gebreken. Verder geldt nr. 6 dienovereenkomstig voor de reikwijdte van het recht van regres van de klant jegens de leverancier.

8. De verjaringstermijn van 12 maanden geldt voor klanten die ondernemers zijn in de zin van § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), evenals publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 lid 1 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), ook voor de verjaring van regresvorderingen in de toeleveringsketen volgens § 445 b lid 1 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). De opschorting van het verstrijken van de verjaringstermijn volgens § 445 b lid 2 BGB blijft onaangetast. De wettelijke verjaringstermijnen gelden voor schadeclaims in het geval van regresclaims in de toeleveringsketen.

VIII. Aansprakelijkheid

1. De firma G&H GmbH Rothschenk is aansprakelijk voor schade op elke rechtsgrond voor schade veroorzaakt door de firma G&H GmbH Rothschenk, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar plaatsvervangers opzettelijk of door grove nalatigheid, schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, zelfs in het geval van een lichte plichtsverzuim door de firma G&H GmbH Rothschenk, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar plaatsvervangers, het lichaam of de gezondheid, zelfs in het geval van een lichte schending van de plicht door G&H GmbH Rothschenk, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar plaatsvervangers, schade veroorzaakt door het ontbreken van een gegarandeerde kwaliteit of met betrekking tot gebreken die G&H GmbH Rothschenk bedrieglijk heeft verzwegen, onbeperkt in bedrag.

2. in het handelsverkeer tussen ondernemers is de firma G&H GmbH Rothschenk bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, voor zover onze aansprakelijkheid niet reeds op grond van het bovenstaande gerechtvaardigd is, beperkt tot het bedrag van de voor het contract typische en ten tijde van het sluiten van het contract voorzienbare schade.

3. elke verdere aansprakelijkheid voor schade, in het bijzonder aansprakelijkheid zonder schuld, is uitgesloten.

4 Aansprakelijkheid onder de Product Liability Act blijft onaangetast.

IX. Bescherming van gegevens

1. De firma G&H GmbH Rothschenk verwerkt en bewaart alleen de gegevens die nodig zijn voor de zakelijke relatie. Het gebruik van persoonlijke gegevens in de zin van de DSGVO is beperkt tot wat nodig is voor zakelijke en organisatorische doeleinden.

2. Het bedrijf G&H GmbH Rothschenk verwijst naar zijn Privacybeleiddie het uitdrukkelijk tot de basis van een zakelijke relatie maakt.

Privacybeleid: gegevensbescherming in een oogopslag Algemene informatie De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze Privacybeleid.

X. Slotbepalingen

(1) Verzekeringen, aanvullende overeenkomsten, wijzigingen en aanvullingen op het contract moeten schriftelijk worden vastgelegd, waarbij van de vormvereiste alleen kan worden afgeweken door een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring voor het individuele geval.

De klant is zich ervan bewust dat de persoonlijke gegevens die hij bij het aangaan of tijdens de zakenrelatie heeft verstrekt, zullen worden verwerkt, met name opgeslagen. Op verzoek worden deze gegevens samen met deze AV per e-mail naar de klant gestuurd. Wij zijn vrijgesteld van verdere informatieverplichtingen.

3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De contracterende partijen verbinden zich ertoe de ongeldige verplichtingen te vervangen door een bepaling die het beoogde resultaat zo dicht mogelijk benadert en die de partijen zouden zijn overeengekomen als ze op de hoogte waren geweest van de ongeldigheid van de bepaling in kwestie.

Raadpleeg voor meer informatie de Privacybeleid.

Beste klanten. Onze winkel is een winkel voor bedrijven en commerciële klanten (B2B). Bestellingen van particulieren kunnen helaas niet worden uitgevoerd.